کلیه آزمایشها

کلیه آزمایش ها

Hematology

•CBC & diffe
•ESR
•Blood Group & Rh
•Coombs Direct & Indirect
•G6PD
•LE Cell
•Leishman Body
•Malaria parasite
•Osmotic Fragility
•Reticulocyte
•Body Fluid Analysis

Coagulation

•Bleeding Time (BT)
•Clotting Time (CT)
•PT
•APTT
•Fibrinogen
•D-dimer
•FDP
•Protein C
•Protein S
•Antithrombin III
•Leiden Factor (Factor V/ APCR)
•Lupus Anticoagulant
•GA 20210 Mutation by PCR
•MTHFR Mutation by PCR
•Factor V Leiden Mutation by PCR
•PAI Mutation by PCR

Electrophoresis

•Hb Electrophoresis(Capillary Electrophoresis)
•Hb A2
•Hb F
•Protein Electrophoresis
•Lipoprotein Electrophoresis
•Iso-Electric Focusing for OCB in CSF
•CSF Electrophoresis-SDS Page
•Serum& Urine Immunoelectrophoresis
•Urine Protein Electrophoresis-SDS Page
• Free Light Chain in Serum & Urine

Serology

•CRP
 •CRP High Sensitive
•ASO
 •Mono test
 •R.P.R
 •VDRL
•Widal
•Wright
•Coombs wright
•2ME
•RF (Quantitative)
•HLA B5
•HLA B51
•HLA B7
•HLA B8
•HLA B27
•HLA B35
•HLA class I (ABC)

Immunology

•Acetylcholine receptor Ab
•Alpha 1 Anti Trypsin
•NMO Ab
•ANA & ANCA
•Anti Smooth Muscle Ab (ASMA)
•Anti B2 Glycoprotein Ab (IgG)
•Anti B2 Glycoprotein Ab (IgM)
•Anti Cardiolipin Ab (IgG)
•Anti Cardiolipin Ab (IgM)
•Anti Centromer Ab (IgG)
•Anti DNA (DS)
•Anti Endomysial Ab (IgA)
•Anti Endomysial Ab (IgG)
•Anti Gliadin Ab (IgA)
•Anti Gliadin Ab (IgG)
•Anti GM1 Ab (IgG & IgM)
•Anti jo-1 Ab
•Anti Mullerian Hormone
•Anti Parietal Ab
•Anti Pemphigus Ab (IgG)
•Anti Phospholipid Ab (IgG)
•Anti Phospholipid Ab (IgM)
•Anti Platelet Ab
•Anti PR3 Ab
•Anti RNP Ab
•Anti SCL- 70 Ab (Topoisomerase)
•Anti SSA (Ro) Ab
•Anti SSB (La) Ab
•Anti Thyroglobulin Ab (IgG)
•Anti mitochondrial Ab (AMA)
 •ASCA (IgG)
•Borrelia Burgdorferi Ab [Lyme] (IgG) & Blot.
• Borrelia Burgdorferi Ab [Lyme] (IgM)
•Brucella Ab (IgG & IgM)
•C1 Inhibitor
•C3& C4
•CCP Ab
•CH50
•CIC
•CMV Ab (IgG & IgM)
•CMV Ag (pp65)
•Chlamydia Ab (IgG & IgM)
•Cryoglobulin
•CSF IgG
•Diphtheria Ab (IgG)
•Direct Immunofluorescence (DIF)
•EBV Ab (IgG & IgM)
•Entamoeba Histolytica Ab (IgG)
•Fasciola Ab (IgG)
•Free kappa
•Free lambda
•FTA Ab
•H.Pylori (IgA & IgM & IgG)
•H.Pylori Stool Ag
•HAV Ab (Total)
•HBcAb (Total)
•HBcAb (IgM)
•HBeAg
•HBsAb
•HBsAg(Quantitative)
•HCV Ab
•HEV Ab
•HIV Ab (1&2)
•HIV P24 Ag
•HSV Ab (IgG & IgM)
•HTLV Ab (1&2)
•Hydatid Ab (IgG)
•IgA Serum & Saliva
•IgE
•IgG
•IgG subclass 1,2,3,4
•IgM
•Kala Azar Ab (IgM)
•Kala Azar Ab (Total)
•Listeria Ab (IgG & IgM)
•LKM Ab
•MCV Ab
•Mumps Ab (IgG & IgM)
•Mycobacterium Ab (IgG,IgA,IgM)
•Mycoplasma Pneumonia Ab (IgM)
•Mycoplasma Pneumonia Ab (IgG)
•NBT
•Pneumonia Ab (IgG)
•Pneumonia Ab (IgG2)
•Pregnancy test
•Rubella Ab (IgG & IgM)
•Tetanus Ab (IgG)
•Thyroid Microsomal Ab
•Thyroid peroxidase Ab (TPO Ab)
•Toxocara Ab (IgG)
•Toxoplasma Ab (IgG)
•Toxoplasma Ab (IgM)
•TTG Ab (IgA & IgG)
•VZV Ab (IgG & IgM)

Hormon

•Free T3
•Free T4
•Free Thyroxine Index (FTI)
•T3
•T3 uptake
•T4
•TSH
•Ferritin
•AMH
 •PSA & Free PSA (Prostate)
•βhCG.
•DHEA-S
•Free & Total Testosterone
•FSH
•LH
•Prolactin
•Macro-Prolactin
•Progesterone
•Estradiol
•Cortisol (Blood & Urine)
• TG & Anti TG
•SHBG

Pathology

•Bone Marrow Aspiration Pathology
•Bone Marrow Biopsy Pathology
•Buccal Smear
•Consult & Block Pathology
•Direct Immunofluorescence (DIF)
•Fluid Cytology
•FNA (Fine Needle Aspiration)
•Hemosiderin Staining
•Pap Smear (cytology) & Thin Layer Preparation (E.prep)
•Special Stain (H&E)
•Tissue Pathology
•Immunohistochemistry (IHC)
•Special Stain
•Block & Slide Preparation
•U.Cytology by Cytocentrifuge Preparation
•Body Fluid Cytology by Cytocentrifuge Preparation
•Congo Red Staining for Amyloidesis

Biochemistry

General Biochemistry

•Acid Phosphatase (Prostatic)
•Acid Phosphatase (Total)
•Albumin Serum
•Albumin CSF
•Aldolase
•Alkaline Phosphatase
•Amylase
•Bilirubin Direct
•Bilirubin Total
•BS
•Calcium
•Chloride
•Cholinesterase
•CPK
•CPK-MB
•Creatinine
•FBS
•Gamma GT
•GCT
•GTT
•HDL Cholesterol
•Iron
•LDH
•LDL Cholesterol
•Lipase
•Lithium
•Magnesium
•Osmolality (Serum)
•Phosphorus
•Potassium
•Protein Total
•SGOT (AST)
•SGPT (ALT)
•Sodium
•TIBC
•Triglycerides
•Uric acid
•VLDL

Special Biochemistry

•ACE
•ADA
•Ammonia
•Apo A1 & Apo B
•Ceruloplasmin
•Copper
•Copper Urine
•Cystatin C
•Dopamine
•Epinephrine & Norepinephrine
•NGAL
•Fluid Analysis
•Folate RBC
•Folic Acid
•Haptoglobin
•HbA1c
•Homocysteine
 Inhibin A & Inhibin-B
•Lipoprotein A
•Micro Alb. (Urine & CSF)
•Pyruvate
•Semen Fructose
•Stone Analysis
•Troponin I
•Transferrin
•Trace elements: Zn, Ag, Pb,…
•Transferrin Saturation
•Vitamin B12 (Cobalamin)
•Vitamin D (25OH)

Urine Biochemistry

•Urine protein 24 hrs. & random
•Urine ceratin 24 hrs. & random
•Oxalate (Urine 24 hrs.)
•Citrate (Urine 24 hrs.)
•Myoglobin    
•Na
•K
•microAlbumin Urine
•VMA


آزمایشگاه شامل بخشهای عمومی و اختصاصی:
بیوشیمی ، خون شناسی ، هورمون شناسی ، ایمونولوژی ، سرولوژی ، میکروب شناسی ، انگل شناسی ، قارچ شناسی ، تست های غربالگری ، PCr کمی-کیفی ، پاتولوژی ، سیتولوژی و ایمنو هیستو شیمی می باشد

اطلاعات تماس

   تهران ، یوسف آباد ، خ فتحی شقاقی ، بین چهلستون و بیستون ، پلاک 74

88552181   
   88705380-9
   09122215990
   88552181

      این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

موقعیت مکانی

موقعیت مکانی آزمایشگاه شقایق

خبر نامه

جهت اشتراک در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید و از این پس اخبار سایت به ایمیل ثبت شده ارسال میگردد